- Để tránh tình trạng SPAM và tăng chất lượng các bài viết trên diễn đàn Mu Huyết Long, từ ngày 30/3/2017 BQT Mu Huyết Long đưa ra hình thức kích hoạt tài khoản bằng cách nhắn tin vào trang facebook của Mu Huyết Long:
https://www.facebook.com/muhuyetlong


- Cú pháp nhắn tin:
Kích hoạt TK diễn đàn: #User

VD: nhắn tin cho trang MU Huyết Long như sau:
Kích hoạt TK diễn đàn: kunmaster

Như vậy là xong! Chờ kích hoạt từ BQT.